تخته رسم مدل پروفایل A3

تخته رسم پروفـایل A3 که در بـازار به نـام تخته رسم ثـابت شنـاخته می شـود، دقیقـا یک بـه یک از روی معروفترین برند غربی ساخته شده است ، حتی خط کش آن به مراتـب از مدل غربی سرتر و کـارآمـدتر اسـت چـرا که کاملا نشکن می باشد ، دارای پایه زاویه دهنده ، عملکردی آسان و لوازم جانبی که به طور استاندارد یا با گونیا و یا با یک هد فروخته می شود. قیمت آن قیمت مدل های غربی است که این قول تولید کننده بوده که به آن عمل کرده است .