گونیای ۲۵ سانت

در بسته بندی 20 عددی عرضه می شود .