شرکت فابل همچنین در سال 1395 به عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشت افزار در آمد و هم اکنون از بزرگترین تولید کنندگان لوازم مهندسی و نوشت افزار در کشور می باشد.