تخته رسم مهندسی با پایه و گونیا

تخته رسم پروفـایل A3 که در بـازار به نـام تخته رسم ثـابت شنـاخته می شـود، دقیقـا یک بـه یک از روی معروفترین برند غربی ساخته شده است ، حتی خط کش آن به مراتـب از مدل غربی سرتر و کـارآمـدتر اسـت چـرا که کاملا نشکن می باشد ، دارای پایه زاویه دهنده ، عملکردی آسان و لوازم جانبی که به طور استاندارد یا با گونیا و یا با یک هد فروخته می شود. قیمت آن قیمت مدل های غربی است که این قول تولید کننده بوده که به آن عمل کرده است .